ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

 

ตารางเปรียบเทียบเกรดของลูกโดเบอร์แมน

คำอธิบายในการใช้ตารางเปรียบเทียบ: นำเอาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของพ่อและแม่พันธุ์ที่จะเปรียบเทียบลงในช่องต่าง ๆ ของคอลัมม์พ่อและแม่พันธุ์ที่จะเปรียบเทียบ แล้วจะเห็นถึงความแตกต่างของโดเบอร์แมนจาก ดอนมูลกับโดเบอร์แมนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับความแตกต่างของ Ferrari กับ Mercedes และตุ๊กตุ๊ก

คุณสมบัติส่วนตัวของพ่อพันธุ์ Bengal von Hohenzollern พ่อพันธุ์ที่จะเปรียบเทียบ
ระดับการประเมินข้อสะโพก HD HD-A (เยอรมัน)  
ผ่านการทดสอบ BH หรือไม่ ผ่าน  
ผ่านการทดสอบการวิ่งอดทน ADpr ผ่าน  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 1 (IPO1) ผ่าน  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 2 (IPO2) ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 3 (IPO3) ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP หรือไม่ ผ่าน / Normal ZTP เยอรมัน  
ผ่านการคัดเป็นพ่อ/แม่พันธุ์ (Koerung) หรือไม่ ไม่ได้ทดสอบ  
ผลการประกวด VDH Jugendsieger, IDC Intermediate Class Excellent, Qualify for VDH Sieger  
การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม อื่น ๆ      
โรคเกล็ดเลือดแข็งตัวผิดปกติ vWD Normal  
โรคหัวใจวายฉับพลัน DCM Negative  
     
คุณสมบัติส่วนตัวของแม่พันธุ์ Hillary Elite House แม่พันธที่จะเปรียบเทียบ
ระดับการประเมินข้อสะโพก HD HD-A (เยอรมัน)  
ผ่านการทดสอบ BH หรือไม่ ผ่าน / FCI   
ผ่านการทดสอบการวิ่งอดทน ADpr ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 1 (IPO1) ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 2 (IPO2) ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการทดสอบอารักขาชุดที่ 3 (IPO3) ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP หรือไม่ ไม่ได้ทดสอบ  
ผ่านการคัดเป็นพ่อ/แม่พันธุ์ (Koerung) หรือไม่ ไม่ได้ทดสอบ  
ผลการประกวด -  
การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม อื่น ๆ      
โรคเกล็ดเลือดแข็งตัวผิดปกติ vWD Carrier  
โรคหัวใจวายฉับพลัน DCM Negative  
     
คุณสมบัติของครอกลูกโดเบอร์แมนที่เกิดออกมา    
มีสิทธิ์ทำการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP หรือไม่ ******* มี / ระดับ Normal ZTP  

ZTP มี 2 ประเภท คือ
-Normal ZTP หรือ German ZTP หมายถึง โดเบอร์แมนต้องผ่าน HD ที่เกิดจากทั้งพ่อและแม่ผ่านข้อสะโพกจากเยอรมัน HD และจากทั้งพ่อและแม่ หรือตัวใดตัวหนึ่งผ่าน Normal ZTP
-
Starter ZTP หมายถึง โดเบอร์แมนต้องผ่าน HD ที่เกิดจากทั้งพ่อและแม่ผ่านข้อสะโพก (ไม่จำเป็นต้องจากเยอรมัน HD) และพ่อหรือแม่ไม่จำเป็นต้องผ่าน ZTP
***ประเภทของ ZTP ส่วนมาก เจ้าของจะไม่ระบุว่าเป็นประเภทใด จะบอกเพียง ZTP การจะรู้ว่าเป็น Starter ZTP หรือ
Normal ZTP อีกวิธีหนึ่งต้องดูจากใบ ZTP ด้านขวามือล่างจะระบุว่าเป็น ZTP แบบใด

เราพัฒนาโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป เพื่อที่สุดของโดเบอร์แมน.....จิตประสาทมั่นคง โครงสร้างดี มีสมอง