ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 17 มิถุนายน 2556 03:42 PM

 

 

การทดสอบเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP (Zuchttauglichkeitsprufung) หรือ Breed Suitability Test

Zucht = breeding, Tauglichkeits = fitness, Prufung = Trial (การทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์)

วัตถุประสงค์ของการทำ ZTP เพื่อคัดหาโดเบอร์แมนที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ และขจัดโดเบอร์แมนที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรฐานของพันธุ์ออกไป  

ประเภทของ ZTP ของโดเบอร์แมน

German ZTP (Normal ZTP)
Starter ZTP

หลักเกณฑ์การทำ German ZTP:

ในวันทำการทดสอบ ZTP จะต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับเสดงต่อกรรมการคัดพันธุ์ Breed Judge ดังต่อไปนี้

 • ใบเพดิกรี
 • ใบประเมินผลข้อสะโพก
 • เอกสารที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ BH
 • เอกสารรับรองเกี่ยวกับฟัน (ถ้ามี)
 • เอกสารข้อมูล Record card (ถ้ามี)
 • เอกสารการให้คะแนน ZTP ของครั้งก่อน (ในกรณีที่ทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง deferred dog)
 • หากมีการโอนทะเบียนมาขึ้นกับเยอรมัน แสดงการรับรองให้ทำการทดสอบ ZTP ที่ออกให้โดยนายทะเบียนของเยอรมัน

หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้คัดพันธุ์จะไม่อนุญาตให้ทำการทดสอบ โดยไม่มีการยกเว้น

โดเบอร์แมนจากต่างประเทศสามารถร่วมการทดสอบได้ หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ DV คือ:

1. ใบเพดิกรีของสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกของ FCI
2. สุนัขที่โอนทะเบียนมาขึ้นกับเยอรมัน จะต้องแสดงตันฉบับใบเพดิกรีของเยอรมันต่อกรรมการคัดพันธุ์
Breed Judge
3. สุนัขจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือนในวันทดสอบ
4. สุนัขที่เข้าทำการทดสอบจะต้องมีเอกสารการประเมินข้อสะโพก
HD และเอกสารการทำ ZTP ของพ่อและแม่ ก่อนวันทำการทดสอบ 6 สัปดาห์
5. สุนัขที่เกิดในต่างประเทศที่เจ้าของเป็นสมาชิกกับ
DV และแจ้งโอนทะเบียนและนายทะเบียนรับรองการรับโอนแล้วสามารถทำการทดสอบ ZTP ได้
6. สุนัขที่เกิดในสหรัฐอเมริกาที่มีพ่อและแม่เกิดในสหรัฐอเมริกา จะต้องแสดงหนังสือรับรองการตรวจโรคหัวใจ
Cardio และการวิเคราะห์เลือด blood analysis

การทำ ZTP ในต่างประเทศ

ZTP สามารถทดสอบได้ 2 ประเภทคือ

 1. Normal ZTP
 2. Starter ZTP

กฎระเบียบในการทดสอบ ZTP (Normal ZTP) ที่ใช้ในเยอรมันมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศด้วย

 1. ในประเทศที่เป็นสมาชิกของ IDC หากมีแผนที่จะทำการทดสอบ ZTP จะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานใหญ่ของ DV
 2. คำขอจะต้องได้รับอนุมัติจาก DV ก่อนการจัดทดสอบเป็นเวลา 3 เดือน
 3. เอกสารของสุนัขที่เข้าทำการทดสอบจะต้องบันทึกลงในทะเบียนก่อนการทดสอบเป็นเวลา 6 สัปดาห์
 4. เจ้าของสุนัข/ผู้จูงจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลาในการส่งเอกสารต่าง ๆ
 5. เจ้าของหรือผู้จูงสุนัขจะต้องเป็นสมาชิกของ DV หรือเป็นสมาชิกของชมรมที่เป็นสมาชิกของ IDC
 6. เอกสารต่าง ๆ จะต้องส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ DV ภายในกำหนด

ในวันทำการทดสอบ ZTP จะต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับเสดงต่อกรรมการคัดพันธุ์ Breed Judge ดังต่อไปนี้

ผู้จูงสุนัขสามารถจูงสุนัขได้ไม่เกิน 2 ตัวต่อวัน

1. ใบเพดิกรีของสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกของ FCI
2. สุนัขจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือนในวันทดสอบ
4. สุนัขที่เข้าทำการทดสอบจะต้องมีเอกสารการประเมินข้อสะโพก
HD และเอกสารการทำ ZTP ของพ่อ หรือแม่ (ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งพ่อและแม่)
5. เอกสารที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ
BH
6. เอกสารรับรองเกี่ยวกับฟัน (ถ้ามี)
7. เอกสารข้อมูล
Record card (ถ้ามี)
8. เอกสารการให้คะแนน
ZTP ของครั้งก่อน (ในกรณีที่ทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง deferred dog)

กฎระเบียบในการทดสอบ Starter ZTP

 1. Starter ZTP จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ทำพันธุ์ในเยอรมัน
 2. การทดสอบ Starter ZTP ให้ใช้กฎข้อบังคับในการทดสอบ ZTP
 3. ในวันทดสอบต้องแสดงต้นฉบับเอกสารประเมินข้อสะโพก HD และเอกสารอื่น ๆ
 4. สำหรับการทดสอบ Starter ZTP; พ่อและแม่สุนัขที่จะทดสอบไม่จำเป็นต้องผ่านการประเมินข้อสะโพก HD แต่สุนัขที่เข้าทดสอบจะต้องการประเมินข้อสะโพก HD
 5. บรรดาลูก ๆ ของสุนัขที่ผ่านการทดสอบ Starter ZTP หรือ ZTP สามารถเข้าทดสอบ ZTP ในเยอรมันได้ หากทั้งพ่อและแม่ผ่านการทดสอบ Starter ZTP หรือ ZTP โดยแสดงเอกสารต่าง ๆ ประกอบ  
 6. ผู้จูงสุนัขสามารถจูงสุนัขได้ไม่เกิน 2 ตัวต่อวัน

ในวันทำการทดสอบ ZTP จะต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับเสดงต่อกรรมการคัดพันธุ์ Breed Judge ดังต่อไปนี้

ผู้จูงสุนัขสามารถจูงสุนัขได้ไม่เกิน 2 ตัวต่อวัน

1. ใบเพดิกรีของสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกของ FCI
2. สุนัขจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือนในวันทดสอบ
3. สุนัขที่เข้าทำการทดสอบจะต้องมีเอกสารการประเมินข้อสะโพก
HD และเอกสารการทำ ZTP ของพ่อ หรือแม่ (ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งพ่อและแม่)
4. เอกสารที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ
BH (ถ้าต้องการ)
5. เอกสารรับรองเกี่ยวกับฟัน (ถ้ามี)
6. เอกสารข้อมูล
Record card (ถ้ามี)
7. เอกสารการให้คะแนน
ZTP ของครั้งก่อน (ในกรณีที่ทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง deferred dog)

การอนุญาตให้ทำพันธุ์ Breed Permission

1. เฉพาะสุนัขที่ได้รับการผสมพันธุ์ตามข้อกำหนดของ DV e.V. และผ่านการประเมินข้อสะโพกเท่านั้นที่สามารถทำการทดสอบ ZTP ได้
2. ให้แสดงเอกสารต้นฉบับการประเมินข้อสะโพก
(German HD assessment) จาก DV ในวันทำการทดสอบ
3. เฉพาะสุนัขที่ผ่านการประเมินข้อสะโพกในระดับ
HD 1 หรือ HD 2 (HD A หรือ HD B) เท่านั้นที่สามารถทำการทดสอบ ZTP ได้
4. ให้แสดงเอกสารต้นฉบับเอกสารแสดงการผ่านการทดสอบ BH (Begleithundeprüfung) ที่จัดทดสอบโดยชมรมที่เป็นสมาชิกของ AZG (Union of Breed & Working Dog Association) ในวันทำการทดสอบ (Record Card/Book)

5. เจ้าของสุนัขจะต้องเป็นสมาชิกของ
Dobermann Varein e.V. (DV)
6. สำหรับโดเบอร์แมนที่เกิดจากการผสมในต่างประเทศที่เจ้าของมีที่พำนักอยู่ในเยอรมัน จะต้องแสดงเอกสารรับรองการโอนทะเบียนที่ผ่านการอนุมัติจากนายทะเบียนของ DV จึงจะสามารถเข้าทำการทดสอบได้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ทำการทดสอบ ZTP โดยไม่มีข้อยกเว้น
7. ในกรณีที่สุนัขจะทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง deferred dog สามารถกระทำได้อีก 3 เดือนหลังจากการทดสอบครั้งแรก
8. สุนัขที่ทดสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน จะไม่สามารถเข้าทดสอบอีก และจะถูกจำแนกเป็นสุนัขที่ไม่เหมาะสำหรับการทำพันธุ์ Not Fit for Breeding

การทำพันธุ์ Breeding.

9. การตัดสินของกรรมการคัดพันธุ์เกี่ยวกับการให้เกรดของความถูกต้องตามมาตรฐาน conformation และของบุคลิกภาพ character ถือเป็นเด็ดขาดไม่สามารถโต้แย้งได้
10. หากมีข้อผิดปกติเกิดขึ้น จะต้องรายงานต่อผู้จัดการทดสอบ
Test Manager ในวันทำการทดสอบ หากไม่มีการรายงานในวันทดสอบ จะต้องรายงานต่อประธานของ DV เพื่อพิจารณา
11. การอนุญาตให้ใช้ทำพันธุ์จะมีผลตลอดอายุของการผสมพันธุ์
Breeding life หากไม่มีการแจ้งห้ามการใช้ทำพันธุ์โดยประธาน DV เนื่องจากความผิดปกติด้านพันธุกรรมเกิดขึ้น โดยทางจดหมายลงทะเบียน
12. การแสดงผลการทดสอบของสุนัขที่ผ่านการทดสอบ
Suitable for Breeding จะต้องบันทึกลงในเพดิกรีของลูกสุนัขของสุนัขที่ผ่าน ZTP

ขั้นตอนในการทดสอบ ZTP

ZTP Test Procedure

ผู้จูงพาสุนัขเข้ารายงานตัวต่อกรรมการคัดพันธุ์ Breed Judge หากเป็นการทดสอบครั้งที่ 2 ให้แจ้งต่อกรรมการคัดพันธุ์ด้วย

1. การประเมินความถูกต้องตามมาตรฐาน Conformation Grading

ทำการประเมินสุนัขเพศผู้ก่อน แล้วประเมินสุนัขเพศเมีย การประเมินของกรรมการคัดพันธุ์จะถูกบันทึกในเอกสารที่้ึ่ยวข้อง (เพดิกรี และเอกสารรายงานการคัดพันธุ์ ZTP) และจะต้องลงลายมือชื่อผู้จัดการทดสอบ และกรรมการผู้คัดพันธุ์ สุนัขที่ไม่ผ่านการคัดพันธุ์ ZTP จะถูกบันทึกลงในเพดิกรีด้วย

2. การประเมินบุคลิกภาพ  Character Grading

สุนัขที่มีความก้าวร้าว, ขลาด, กลัว จะถูกคัดออกจากการใช้ทำพันธุ์

3. การพิจารณาและการประกาศผลการให้ระดับความถูกต้องตามมาตรฐาน  Determination and announcement of the Conformation Grading

การพิจารณาและการประกาศผลการให้ระดับความถูกต้องตามมาตรฐาน จะกระทำโดยกรรมการคัดพันธุ์จาก DV และจะถูกบันทึกลงในรายงานการคัดพันธุ์ ZTP หลังจากเสร็จสิ้นการคัดพันธุ์ ZTP สุนัขทุกตัวที่เข้าร่วมการคัดพันธุ์ ZTP จะได้รับประกาศนียบัตร

แนวทางและกฎระเบียนปฏิบัติในการทดสอบ ZTP

GUIDELINES & REGULATIONS FOR THE PRACTICAL CONDUCT OF THE ZTP

การประเมินความถูกต้องตามมาตรฐานของพันธุ์ Determination of the Conformation Grading

1.เริ่มทำการทดสอบ ZTP กรรมการคัดพันธุ์จะอธิบายอย่างย่อ ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมทำการทดสอบทุกคนถึง วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของการทดสอบ และบททดสอบที่ต้องปฏิบัติ
2. กรรมการคัดพันธุ์หรือผู้จัดการทดสอบจะทำการตรวจสอบอัตตลักษณ์ของสุนัขจากเพดิกรี และเบอร์สัก/หมายเลขไมโครชิพ
3. กรรมการคัดพันธุ์จะสอบถามผู้จูงสุนัขถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก การเลี้ยงดู การเปลี่ยนเจ้าของ และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุนัข
4. การประเมินความถูกต้องตามมาตรฐานของพันธุ์เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดโดยที่ประชุ่มกรรมการของ
DV
5. ความสูงที่ผิดไปจากมาตรฐานไม่เกิน 2 ซม. จะถูกปรับโดยการลดระดับ ความสูงที่ผิดไปจากมาตรฐานเกินกว่า 2 ซม. จะถูกปรับเป็นไม่มีคุณสมบัติเพื่อทำพันธุ์
breed disqualification
6. สุนัขที่มีฟันผิดปกติ เช่น
overshot/undershot bites, pincer bite และมีจำนวนไม่ครบ และมีความผิดไปจากรูปแบบของฟัน tooth pattern จะถูกปรับเป็นไม่เหมาะสม เพื่อทำพันธุ์ unsuitable for breeding
7. บันทึกอากัปกริยาของสุนัขระหว่างการวัดความสูง และการตรวจฟัน (หากเป็นไปได้ ระบุถึงอารมณ์ที่เบี่ยงเบน)

เกรดของความถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์อย่างต่ำ สำหรับสุนัขเพศผู้ คือ ดีมาก Very Good (SG)

เกรดของความถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์อย่างต่ำ สำหรับสุนัขเพศเมีย คือ ดี Good (G)

พฤติกรรมของสุนัขขณะอยู่ในกลุ่ม และการพิจารณาปฏิกิริยาของสุนัขต่อเสียงปืน และระหว่างอยู่โดยลำพัง

 1. หลังจากที่ทำการทดสอบความถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์ conformation grading จะต่อด้วยการทดสอบบุคลิกภาพของสุนัขขณะอยู่ในกลุ่มคน
 2. กลุ่มคนจำนวน 8-10 คน เดินเรียงแถวหน้ากระดานโดยเปิดช่องไว้กลางแถว ผู้จูงเดินชิดสุนัขเดินสวนผ่านช่องเปิด
 3. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้แถว และผู้จูงหันกลับเดินสวนกัน ในขณะที่ผู้จูงและสุนัขกำลังผ่านแถว ให้คนในกลุ่มที่อยู่ใกล้ช่องเปิดทำเสียงโดยการเขย่าแกลลอนที่บรรจุด้วยกรวด
 4. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้แถว และผู้จูงหันกลับเดินสวนกัน ในขณะที่ผู้จูงและสุนัขกำลังผ่านแถว ให้คนในกลุ่มที่อยู่ใกล้ช่องเปิดกางร่ม
 5. จากนั้นให้กลุ่มยืนเป็นวงกลมกว้าง ผู้จูงและสุนัข(ในสายจูง)เข้าไปอยู่กลาวงวงกลม ทันใดนั้นให้กลุ่มเดินเข้าชิดผู้จูงและสุนัข ทำซ้ำกัน 2 ครั้ง
 6. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้กลุ่มสลายตัวจากวงกลมเป็นเดินไปมาในกลุ่ม ให้ผู้จูงพาสุนัขในสายจูงเดินเข้ากลุ่มวนไปมาโดยไม่มีการบังคับสุนัข
 7. จากนั้นให้ผู้จูงพาสุนัขเดินจากข้างหน้าเข้าไปในกลุ่มแล้วเดินวนคนหนึ่งในกลุ่มแล้วหยุดตรงหน้าคนที่ถูกเดินวน แล้วทักทายด้วยการจับมือ ตลอดกะบวนการทดสอบ สุนัขจะต้องไม่แสดงอาการก้าวร้าว ขลาดกลัว หรือตื่น
 8. ตลอดบททดสอบทั้งหมดจะต้องไม่มีการบังคับต่อสุนัข
 9. การทดสอบจะเป็นการประเมินเฉพาะ ความมั่นใจ ความไม่ขลาดกลัว จิตประสาท ของสุนัข
 10. ผู้จูงพาสุนัขไปยังจุดที่จะทดสอบการอยู่โดยลำพัง เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้หันหลังกลับแล้วเดินเข้าหากรรมการ และเมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ จะมีการยิงปืนขนาด 6 มม. จำนวน 2 นัด สุนัขที่กลัวเสียงปืนจะไม่เหมาะที่จะทำพันธุ์ not suitable for breeding อาการไว้ต่อเสียงปืนจะแตกต่างจากการกลัวเสียงปืน
 11. ให้โดยผูกสุนัขไว้กับโซ่ที่กำหนดไว้ (จะต้องไม่กดดันสุนัข เช่นการสั่งให้หมอบ) ปลดสายจูงออกแล้วผู้จูงเดินออกไปให้พ้นสายตาสุนัข
 12. จุดที่ผู้สุนัขจะเป็นจุดที่โล่งสามารถเข้าไปหาสุนัขได้ทุกทาง
 13.  ให้สุนัขอยู่โดยลำพังประมาณ 5 นาที กรรมการจะเดินผ่านหรือวนรอบห่างจากสุนัข 2-3 ก้าว แล้วกรรมการจะหยุดตรงหน้าหรือข้างสุนัข แล้วทำสิ่งของ เช่น แฟ้ม หรือหนังสือหล่นลงพื้น พฤติกรรมของสุนัขขณะที่ผู้จูงไม่อยู่จะต้องถูกบันทึกไว้เป็นพิเศษ
 14. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้ผู้จูงมารับสุนัข
 15. หลังจากนั้น ผู้จูงและพาสุนัขออกไปไม่ให้เห็นผู้โจมตี assailant
 16. กรรมการจะเป็นผู้กำหนดให้ผู้จูงและสุนัขคอยที่จุดใด
 17. การทดสอบต่อไปอนุญาตให้ใช้ปลอกคอหนังและขลุมอกได้

ผู้จู่โจมเข้าประจำตำแหน่งในที่ซ่อน(ซุ้ม)ที่กรรมการกำหนด

 1. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้จูงพาสุนัขเข้าสู่พื้นที่ทดสอบ
 2. กรรมการจะกำหนดทิศทางให้ผู้จูงเดินไปพร้อมกับสุนัข หรือกำหนดจุดเริ่มต้นให้
 3. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้จูงพาสุนัขเดินผ่านซุ้ม (1-2 ซุ้ม)
 4. สุนัขจะอยู่ในสายจูงสำหรับบททดสอบนี้
 5. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้จู่โจมจะเริ่มการจู่โจมด้านหน้าสุนัข front attack จากที่ซ่อน  
 6. อนุญาตให้ผู้จูงช่วยเหลือสุนัขด้วยเสียงได้
 7. ในบททดสอบนี้ สุนัขจะต้องพิสูจน์สัญชาตญาณในการปกป้องของมัน
 8. ผู้จู่โจมกดดันสุนัขได้หลังจากที่สุนัขกัดที่ปลอกแขนแล้วเท่านั้น
 9. ในระหว่างการทดสอบนี้ สุนัขจะถูกกดดันจากทั้งเสียงและจากท่าทาง
 10. ผู้จู่โจมหยุดการกดดันสุนัขเมื่อกรรมการให้สัญญาณ

คำอธิบาย

ผู้จู่โจมจะต้องสรวมชุดป้องกัน

การใช้กระบอกในการกดดันสุนัข จะต้องไม่แรงมากเกินไป (งอ) ผู้จู่โจมจะจู่โจมจากที่กรรมการแนะนำ ซึ่งหมายความว่า กรรมการจะให้สัญญาณเริ่มและหยุดการทดสอบการป้องกันผู้จูง การจู่โจมจะกระทำจากด้านหน้าและกระทำต่อสุนัข เมื่อสุนัขเข้าต่อสู้ป้องกัน ผู้จู่โจมจึงจะกดดันสุนัขจากทั้งด้วยเสียงและท่าทาง การใช้ตะบองเพื่อเป็นการกดดันสุนัขเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการตีสุนัข

 1. หลังจากนั้นผู้จู่โจมจะทำการจู่โจมจากระยะห่างประมาณ 50 ก้าว โดยการซ่อนตัวตามที่กรรมการกำหนด เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้จู่โจมจะวิ่งเข้าจู่โจมสุนัขทางด้านหน้า
 2. ในขณะเดียวกัน ผู้จูงยังคงจับสุนัขของตนให้อยู่กับที่ ๆ กรรมการกำหนด โดยถอดสายจูงและท้าทายผู้จู่โจม เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้ผู้จูงปล่อยสุนัข
 3. ผู้จู่โจมกดดันสุนัขด้วยเสียงและท่าทาง แต่ไม่ตีสุนัขด้วยตะบองซึ่งมีไว้เพียงกดดันสุนัขเท่านั้น
 4. อนุญาตให้ผู้จูงช่วยเหลือสุนัขด้วยเสียงได้
 5. เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้จู่โจมหยุดนิ่ง
 6. ผู้จูงตามมาเกี่ยวสายจูงสุนัข และพาสุนัขมารายงานตัวต่อกรรมการ

 การให้ระดับสำหรับบุคลิกภาพ Character Grading

ระดับของบุคลิกภาพมีดังนี้ คือ

เหมาะสำหรับทำพันธุ์ Fit for Breeding - 1A
เหมาะสำหรับทำพันธุ์
Fit for Breeding - 1B
ให้มาทดสอบใหม่
Deferred
ไม่เหมาะสำหรับทำพันธุ์
Unfit for Breeding

คำอธิบายความหมายของการให้ระดับสำหรับบุคลิกภาพ

เหมาะสำหรับทำพันธุ์ Fit for Breeding - 1A
สุนัขที่มีบุคลิกภาพโดยรวม ที่แสดงความมั่นคงและแสดงออกอย่างเป็นที่ยอมรับรวมถึงในการทดสอบการต่อสู้ป้องกัน

เหมาะสำหรับทำพันธุ์ Fit for Breeding - 1B
สุนัขที่มีบุคลิกภาพโดยรวมยังคงยอมรับได้ตามมาตรฐานของพันธุ์ และสุนัขแสดงพฤติกรรมโดยรวมยอมรับได้ และแสดงสัญชาตญาณของการต่อสู้

ให้มาทดสอบใหม่ Deferred
สุนัขที่ยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับบุคลิกภาพจะให้มาทำการทดสอบใหม่หลังจากผ่านพ้นไป 3 เดือน หากไม่สามารถผ่านการทดสอบในครั้งที่สอง จะได้ระดับไม่เหมาะสำหรับทำพันธุ์
Unfit for Breeding

ไม่เหมาะสำหรับทำพันธุ์ Unfit for Breeding
สุนัขที่ก้าวร้าว ขลาดกลัว และตื่น จะไม่ได้ระดับเหมาะสำหรับทำพันธุ์
Fit for Breeding

ผลการทดสอบการตัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP จะถูกบันทึกลงในเพดิกรีของสุนัข

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 สุนัขที่เข้าทดสอบ ZTP ทั้งในเยอรมันและในต่างประเทศจะต้องทำการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อทำฐานข้อมูล DNA