ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:24 AM

 

การเตรียมแม่พันธุ์ก่อนผสมเทียม ประโยชน์ของการผสมเทียมฯ ทำเนียบพ่อพันธุ์ ระวังการแอบอ้าง

 

การแอบอ้างน้ำเชื้อจากต่างประเทศทั้ง ๆ ที่เป็นน้ำเชื้อที่เก็บในประเทศ

การที่จะทราบว่าน้ำเชื้อนั้นตรงกับพ่อพันธุ์ตัวนั้น ๆ หรือไม่ ดูได้จาก (สำหรับน้ำเชื้อสุนัขนำเข้าจากต่างประเทศ)

  • จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าน้ำเชื้อฯ แบบ ร. 6 จากกรมปศุสัตว์ ระบุจำนวน พันธุ์สุนัข และด่านตรวจโรคที่จะนำน้ำเชื้อเข้า

  • จะต้องมีใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม กศก 99/1 จากกรมศุลกากร 

  • จะต้องมีเอกสารรับรองจากสัตวแพทย์ของรัฐบาลที่ส่งออกน้ำเชื้อฯ ว่าสุนัขดังกล่าวไม่เป็นโรคแท้งติดต่อ Brucella canis

  • จะต้องมีเอกสารรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ทำการเก็บน้ำเชื้อฯ พร้อมทั้งระบุจำนวน และหมายเลขควบคุมน้ำเชื้อฯ แต่ละหลอด

  • จะต้องมีหนังสือส่งมอบกรรมสิทธิ์น้ำเชื้อฯ Transfer of Ownership จากเจ้าของสุนัขพ่อพันธุ์

หากผู้ครอบครอง น้ำเชื้อไม่สามารถแสดงเอกสารข้างต้น ตั้งข้อสังเกตุไว้ได้เลย